Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
Kapitaalgoederen

De bezittingen van een onderneming: vaste activa en vlottende activa waaronder de liquide middelen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H3, vwo H3

Kapitaalmarkt

De markt waar permanent vermogen en lang tijdelijk vermogen wordt verhandeld.
M&O in Balans, 7e druk, havo H14, vwo H16

Kassaldo

De totale ontvangsten over een bepaalde periode verminderd met de totale uitgaven van die periode.
M&O in Balans, 7e druk, havo H27, vwo H34

Kenmerken logistiek

Logistiek bestaat uit een goederenstroom en een informatiestroom, houdt rekening met afnemers en leveranciers, vindt ook in een onderneming plaats en verzorgt zowel het inkopen als het afleveren van de goederen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H17, vwo H18

Keuze maken

We kiezen voor het beste alternatief en nemen het feitelijke besluit.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H5

Keuze verslaggeving

Een niet-commerciële organisatie kan kiezen of ze de regels volgt voor commerciële organisaties of liever gebruikmaakt van de specifieke richtlijnen voor een niet-commerciële organisatie.
M&O in Balans, 7e druk, havo H33, vwo H41

Klantperspectief webwinkel

Gezien vanuit de klant verloopt een bestelling via de volgende stappen: bezoek, keuze, winkelwagen, controle, adresgegevens, controle en betalingswijze en orderbevestiging.
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

Koers obligatie

Afhankelijk van de rentestand voor nieuw uit te geven obligaties.
M&O in Balans, 7e druk, havo H12, vwo H14

Koersresultaat

Stijging (winst) of daling (verlies) van de waarde van effecten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H34, vwo H42

Koersvorming

Deze komt tot stand door de intrinsieke waarde, toekomstverwachtingen, gedrag van speculanten en geruchten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Koerswaarde

Het bedrag dat je voor het aandeel moet betalen als je het wilt kopen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Koerswinst

Een waardestijging van de aandelen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Kolommen

De kolommen lopen verticaal en elke kolom heeft een eigen letter: A, B, C, enzovoort.
M&O in Balans, 7e druk, havo H28, vwo H4

Koop en verkoop op afbetaling

De koopprijs van een roerende zaak wordt in meerdere termijnen betaald. De koper wordt bij levering eigenaar van het goed.
M&O in Balans, 7e druk, havo H13, vwo H15

Kopers

De invloed van deze hangt af van de prijsgevoeligheid, de beschikbaarheid van informatie en het relatieve belang van een groep.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

Kort vreemd vermogen

Vreemd vermogen op korte termijn heeft een looptijd tot een jaar. Dit zijn onder meer verplichtingen van langlopende schulden die het komende jaar vervallen, crediteuren, nog te betalen bedragen, vooruitontvangen bedragen, schulden vanwege belastingen en sociale premies, schulden aan kredietinstellingen (banken) in rekening-courant.
M&O in Balans, 7e druk, havo H3/H35, vwo H3/H43

Korting contant

Korting voor snelle betaling. Bij latere betaling dan de gestelde termijn vervalt de korting.
M&O in Balans, 7e druk, havo H13, vwo H15

Kosten personeel

De organisatie betaalt naast het brutoloon sociale lasten voor de werknemer en vaak een deel van de pensioenpremie. Ook ziekte en ontslag kunnen extra kosten veroorzaken.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Kosten van belastingen

Kostprijsverhogende belastingen zoals motorrijtuigenbelasting, onroerendezaakbelasting, invoerrechten en accijnzen.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27

Kosten van de grond

Deze kosten bestaan vooral uit interestkosten over het geïnvesteerde vermogen.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27

Kosten van diensten van derden

Kosten als een onderneming bepaalde activiteiten door andere bedrijven laat verrichten.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27

Kostengeoriënteerde prijsbepaling

De organisatie neemt de kosten als basis voor de bepaling van de verkoopprijs.
M&O in Balans, 7e druk, havo H16, vwo H18

Kostprijs

De kostprijs berekenen we door de vaste verrekenprijs te verhogen met een opslag voor overheadkosten. De kostprijs is de som van alle toegestane kosten per product.

In de industriële onderneming bestaat de kostprijs uit de directe kosten per product of order plus een opslag voor indirecte kosten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H23, vwo H25

Kostprijsformule

De formule om de kostprijs te berekenen is (totale constante kosten/normale productie) + (totale variabele standaardkosten/begrote productie). Korter is dit Cs/Np + Vs/Bp.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27

Kredietbeperkingstoeslag

Als een afnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, moet hij een toeslag betalen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H13, vwo H15

Kredietplafond

Het bedrag dat een onderneming maximaal rood mag staan.
M&O in Balans, 7e druk, havo H3, vwo H3

Kredietplafond

Het maximumbedrag dat een onderneming van de bank rood mag staan bij rekening-courantkrediet.
M&O in Balans, 7e druk, havo H13, vwo H15

Kredietprijs

Het interestpercentage op een lening.
M&O in Balans, 7e druk, havo H13, vwo H15

Kwaliteit

Alle eigenschappen van een product waaraan de gebruiker waarde hecht.
M&O in Balans, 7e druk, havo H16, vwo H18

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: