Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
Maatregelen bij het aantrekken van personeel

Een organisatie heeft te maken met subsidiemaatregelingen (bijvoorbeeld lastenverlichting voor gehandicapten) en de Wet Gelijke Behandeling (discriminatie mag niet).
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Maatschappelijk aandelenkapitaal

Het totaalbedrag dat de bv/nv aan aandelen mag uitgeven.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord door vrijwillig bij te dragen aan een betere samenleving en een schoner milieu. Ze richten zich op de combinatie van drie factoren: people, planet en profit.
M&O in Balans, 7e druk, havo H32, vwo H38

Machine-uurtarief

De formule om het machine-uurtarief te berekenen is Cs/Nu + Vs/Bu

C
s = totale constante machinekosten
V s = totale variabele machinekosten
N u = normale aantal machine-uren
B u = begrote aantal machine-uren.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27

Management

Het bepalen van de doelstellingen van de organisatie, het plannen, het organiseren, het geven van leiding en het controleren.
M&O in Balans, 7e druk, havo H1, vwo H1

Management by delegation

Delegeren van taken is een belangrijk element van leidinggeven. Taakdelegatie gaat het ook over het delegeren van de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Management by direction

De manager geeft gedetailleerde aanwijzingen en controleert streng.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Management by exception

We koppelen normen aan doelstellingen. Om afwijkingen van die normen vast te stellen, is een uitgebreid controlesysteem nodig; medewerkers kunnen, binnen vastgestelde grenzen, hun eigen voortgang controleren en bijsturen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Management by objectives

De manager en medewerker bepalen de doelen in onderling overleg, de gezamenlijk te bereiken resultaten en een tijdplanning.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Management by walking around

De manager is vaak aanwezig op de werkplek. Hij kijkt, luistert, observeert, geeft aanwijzingen en praat met medewerkers. Het kan demotiverend werken op de medewerkers.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Managerial grid

Assenstelsel waarbij de horizontale as de aandacht voor taken laat zien (op een schaalverdeling van 1 tot 9) en de verticale as de aandacht van de manager voor de mens laat zien (eveneens een schaalverdeling van 1 tot 9). Cijfer 1 staat voor heel weinig aandacht, cijfer 9 betekent maximale aandacht. De vijf hoofdstijlen zijn 1,1-stijl: Impoverished, 1,9-stijl: Country club management, 9,1-stijl: Task, 5,5-stijl: Middle of the road en 9,9-stijl: Team.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H6

Managerstaken

Plannen, beslissen, organiseren, coördineren, beheersen en controleren.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Market order

De belegger geeft opdracht tot een zo snel mogelijke aankoop of verkoop van aandelen zonder limiet.
M&O in Balans, 7e druk, havo H14, vwo H16

Marketingbeleid

Bij het marketingbeleid gaat het om alle activiteiten van een organisatie die gericht zijn op de maximale behoeftebevrediging van de afnemers.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Marketingdoelstellingen

Deze betreffen onderwerpen als het behalen van een bepaalde afzet, het vergroten van het marktaandeel, het behalen van een bepaalde winst en het verbeteren van het imago. Deze doelstellingen kunnen zowel strategisch als tactisch zijn.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Marketinginstrumenten

Deze bestaan uit de 4 p’s.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Marketinginstrumenten van niet-commerciële organisaties

Overheid: minder weerzin geven, aandacht op bepaalde zaken via website/tv.

Belangengroeperingen: druk uitoefenen om de publieke opinie te beïnvloeden, website, aanwezigheid.

Onderwijs: open dagen, meer bieden dan andere scholen.

Liefdadigheidsinstellingen: reclame, tv, radio, website, direct mail.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Marketingmix

Als we de vier p’s in onderlinge samenhang toepassen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Marketingplan

Dit bevat onder meer welke producten de onderneming gaat aanbieden (product), welk prijsniveau ze wilt hanteren (prijs), waar het product verkrijgbaar zal zijn (plaats) en hoe de onderneming klanten gaat bereiken (promotie). Eventueel wordt dit aangevuld met de 4 c’s.
M&O in Balans, 7e druk, havo H32, vwo H38

Marktleider

De onderneming met het grootste marktaandeel.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Marktonderzoek

Marktonderzoek is het systematische onderzoek naar de afzetmogelijkheden van een bepaald product in een gebied gedurende een zekere periode. Voor een starter bestaat dit vaak uit een onderzoek naar de mogelijkheden om tot de markt toe te treden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15/H32, vwo H17/H38

Marktontwikkeling

Bestaande producten aanbieden op nieuwe markten.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

Marktpenetratie

Het vergroten van het marktaandeel in een al bestaande markt.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

Marktpositie

De plaats die de onderneming met haar producten inneemt in de markt ten opzichte van de concurrentie.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Marktsegmentatie

Als een onderneming voor een bepaald product de totale markt opsplitst in een aantal kleine, min of meer homogene deelmarkten (afnemersgroepen).
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Massaproductie

Bij massaproductie (homogene productie) houdt de producent geen rekening met de wensen van de individuele consument, maar probeert hij een product te maken dat bij een grote groep consumenten in de smaak valt.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27

Matchingbeginsel

Er is sprake van een juiste matching als we de kosten in de winst-en-verliesrekening verwerken op basis van een direct verband tussen deze kosten en de daarmee samenhangende opbrengst.
M&O in Balans, 7e druk, havo H25, vwo H32

Materiële eigenschappen

De eigenschappen die in het product zelf aanwezig zijn en de eigenschappen die de producent heeft toegevoegd.
M&O in Balans, 7e druk, havo H16, vwo H18

Materiële reserves

Reserve-activa, deze staan debet op de balans. Vaak beleggingen die snel in geld zijn om te zetten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Materiële vaste activa

Terreinen, gebouwen, inventaris, computers enzovoort.
M&O in Balans, 7e druk, havo H34, vwo H42

Matrixorganisatie

De matrixorganisatie is een organisatievorm waarbij lijn- en staffunctionarissen niet naast elkaar maar met elkaar werken voor bepaalde projecten.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H5

Medezeggenschap

De leden van de groep hebben een beslissende stem in de besluitvorming.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H5

Mediadoelstellingen

Doelstellingen waarin vastligt welke groepen de organisatie wil bereiken, met welke middelen en op welke termijn.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Medium

Het middel wat nodig is om de boodschap over te dragen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H6, vwo H7

Meerderheidsbesluit

De meeste stemmen gelden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Meerzijdige communicatie

Bij meerzijdige communicatie komen meer zenders en meer ontvangers met elkaar in contact.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H8

Milieu Reclame Code

Deze geeft gedragsregels voor reclameboodschappen waarin milieuaspecten verwerkt zitten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Minderheidsbesluit

Een minderheid van de groep neemt het besluit.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Minimumwaarderingsregel

Uit voorzichtigheidsoogpunt waarderen we een actief niet voor een hoger bedrag dan het waard is: we kiezen de laagste waarde volgens de historische aanschafprijs of directe opbrengstwaarde/marktwaarde.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H42

Modellen

Het Burgerlijk Wetboek geeft via het modellenbesluit een aantal modellen voor de balans en winst-en-verliesrekening.
M&O in Balans, 7e druk, havo H33, vwo H41

Multimediale communicatiemiddelen

Meer dan één medium gebruiken om een boodschap over te brengen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: