Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
Taakstellende begroting

Aan de hand van de activiteiten die de onderneming gaat uitvoeren in de periode waarop de begroting betrekking heeft, stelt zij een begroting (budget) op met vermelding van de geplande productieomvang en afzet en bijbehorende maximale kosten.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H30

Taken afdeling personeelszaken

Alles dat direct of indirect te maken heeft met personeelszaken, zowel op het gebied van uitvoeren, registreren, coördineren, adviseren en registreren.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Taken en verantwoordelijkheden van de deelnemers

Voorbereiding: vergaderstukken tevoren doorlezen, naar elkaar luisteren en eigen bijdragen kort en zakelijk houden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H7, vwo H8

Taken en verantwoordelijkheden van de notulist

Versturen uitnodiging, agenda en bijlagen, tevoren alles doornemen, tijdens de vergadering aantekeningen maken, deze uitwerken en later verspreiden en archiveren.
M&O in Balans, 7e druk, havo H7, vwo H8

Taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter

Opstellen agenda, goede voorbereiding, tijdens de vergadering letten op de volledige behandeling, een ordelijk verloop, op tijd eindigen en iedereen voldoende aan het woord laten komen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H7, vwo H8

Taken staf

Voorbereiden uitvoerend werk, voorlichting geven, adviseren, controleren, onderzoek en ontwikkeling.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Taken vertegenwoordigers

Contact houden met afnemers, verstrekken van informatie aan afnemers, serviceverlening en verzamelen van informatie.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Tantième

Een winstuitkering voor commissarissen en personeelsleden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Technische levensduur

De technische levensduur is de periode waarin het productiemiddel de prestaties kan leveren waarvoor het is aangeschaft.
M&O in Balans, 7e druk, havo H21, vwo H23

Technische voorraad

De technische voorraad is de voorraad die werkelijk in het bedrijf aanwezig is en die we door tellen (inventariseren) kunnen bepalen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H20, vwo H22

Tendersysteem

Beleggers bepalen zelf voor welke prijs zij een obligatie willen kopen. Aan de hand van de inschrijvingen wordt de uitgiftekoers vastgesteld.
M&O in Balans, 7e druk, havo H12, vwo H14

Terugkoppeling

Als de zender vervolgens weer reageert op de feedback van de ontvanger, is er sprake van terugkoppeling.
M&O in Balans, 7e druk, havo H6, vwo H7

Terugverdientijd

De periode waarin de investering zichzelf terugverdient met behulp van de (jaarlijkse) cashflows.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H47

Themareclame

De onderneming heeft als doel merkbekendheid te creëren en te onderhouden en zo het koopgedrag van consumenten op lange termijn te beïnvloeden door het imago van het product te verbeteren waardoor er meer sympathie voor het merk komt.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Theorie van Herzberg

De theorie van Herzberg  of de motivatie-hygiënetheorie. Er zijn factoren die motiverend werken, de satisfiers, en factoren die niet extra motiverend zijn, maar wel erg demotiverend werken als er niet aan is voldaan: de hygiënefactoren of dissatisfiers. Satisfiers werken pas als de dissatisfiers voldoende acceptabel zijn.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H9

Theorie van Maslow

Volgens Maslow moet eerst in behoeften van een lagere orde worden voorzien, voordat er bij mensen een noodzaak ontstaat voor het bevredigen van behoeften van een hogere orde. Hij onderscheidde van laag naar hoog de volgende behoefteniveaus: fysiologische behoeften, behoefte aan veiligheid en zekerheid, sociale behoeften, behoefte aan waardering en als hoogste niveau de behoefte aan zelfverwezenlijking of zelfrealisatie.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Theorie van McClelland

Mensen worden door drie behoeften gemotiveerd: prestatiebehoeften, machtsbehoeften en relationele behoeften. Afhankelijk van welke behoefte het sterkst is, heeft iemand verschillende doelen en wordt hij door andere activiteiten aangetrokken.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Theorie X

Theorie X staat voor een negatief mensbeeld. Gedachten over medewerkers: ze zijn lui en willen liever niet werken, ze willen  geen verantwoordelijkheid en ze moeten gedwongen worden prestaties te leveren.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Theorie Y

Theorie Y staat voor een positief mensbeeld. Hun gedachten zijn: werken is natuurlijk, ze willen verantwoordelijkheid dragen, aandacht werkt motiverend en ze willen uit zichzelf creatief meedenken.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Tijdelijk vermogen

Vermogen dat moet worden afgelost: vreemd vermogen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H3, vwo H3

Titelbalk

Hierin staat zowel de naam van het programma als de naam van de werkmap waar je mee bezig bent. In de titelbalk staat ook de werkbalk Snelle toegang. Hier staan de standaardknoppen om snel op te kunnen slaan en een handeling ongedaan te kunnen maken.
M&O in Balans, 7e druk, havo H28, vwo H4

TK-lijn

De totale kostenlijn geeft de totale kosten weer in een break-evengrafiek
M&O in Balans, 7e druk, havo H24, vwo H26

TO = TK

Als de totale opbrengst (TO) gelijk is aan de totale kosten (TK) is er geen winst of verlies.
M&O in Balans, 7e druk, havo H24, vwo H26

TO-lijn

De totale opbrengstenlijn geeft de totale opbrengsten weer in een break-evengrafiek.
M&O in Balans, 7e druk, havo H24, vwo H26

Toegangscontrole

Toegang tot gebouwen, computersystemen enzovoort met behulp van wachtwoorden, pasjes, vingerafdrukken enzovoort.
M&O in Balans, 7e druk, havo H31, vwo H37

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde is de waarde die een bedrijf toevoegt aan een al bestaande waarde.
M&O in Balans, 7e druk, havo H22, vwo H24

Toelichting

In de toelichting op de balans en die op de winst-en-verliesrekening staan algemene gegevens zoals de gebruikte waarderingsgrondslagen en op welke wetgeving deze zijn gebaseerd en een toelichting op afzonderlijke posten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H33, vwo H41

Toelichting winst-en-verliesrekening

In de algemene toelichting op de winst-en-verliesrekening nemen we algemene gegevens zoals de waarderingsgrondslagen op. Een deel heeft betrekking op de specifieke posten zoals de specificatie van de beloningen van bestuurders en pensioenregelingen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H36, vwo H44

Toename constante kosten

Constante (vaste) kosten nemen toe door prijsstijgingen en door een uitbreiding van de productiecapaciteit.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27

Toonbankuitgifte

Als na de eerste dag van uitgifte de plaatsing van de obligaties nog enige tijd doorgaat. De uitgiftekoers kan dan van dag tot dag worden bijgesteld.
M&O in Balans, 7e druk, havo H12, vwo H14

Transactieresultaat

Het transactieresultaat (verkoopresultaat) is het verschil tussen de verkoopprijs (exclusief omzetbelasting) en de kostprijs.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H29

Transitorische posten

Transitorische posten zijn balansposten die we gebruiken om een tijdsverschil te overbruggen tussen het moment van boeken van de kosten/betaling of opbrengst/ontvangst.
M&O in Balans, 7e druk, havo H25, vwo H32

Tweegesprekken

Gesprekken tussen twee personen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H7, vwo H8

Tweezijdige communicatie

De ontvanger geeft feedback op de boodschap van de zender.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H8

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: