Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
Laissez-faire leiderschap

Het vrijlaten van mensen. De manager oefent nauwelijks persoonlijke invloed uit en delegeert veel.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Lang vreemd vermogen

Vreemd vermogen op lange termijn heeft een looptijd van langer (vaak veel langer) dan een jaar. Voorbeelden zijn obligatieleningen, hypothecaire leningen o/g, onderhandse geldleningen, schulden op groepsmaatschappijen en schulden vanwege pensioenen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H3/H35, vwo H3/H43

Leasekosten

Kosten voor de huur of lease van duurzame productiemiddelen.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27

Leverancierskrediet

De leverancier levert goederen die pas later door de afnemer hoeven te worden betaald.
M&O in Balans, 7e druk, havo H13/14, vwo H15/16

Levering tegen een niet-monetaire prijs

De organisatie stelt de dienst of het product beschikbaar gesteld tegen een prijs die beneden de kostprijs ligt.
M&O in Balans, 7e druk, havo H16, vwo H18

Levering tegen kostprijs

De organisatie stelt het product of de dienst tegen kostprijs beschikbaar, zodat er sprake is van kostendekking.
M&O in Balans, 7e druk, havo H16, vwo H18

Levertermijn

Als deze niet is vermeld, geldt de wettelijke levertermijn van 30 dagen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

Licentie

Als de ene onderneming toestemming verleent aan een andere onderneming om een bepaalde toepassing of ontwikkeld product te gebruiken en exploiteren.
M&O in Balans, 7e druk, havo H34, vwo H42

Lifo-systeem

Het lifo-systeem (last in, first out) neemt als inkoopwaarde van de verkopen de inkoopprijs van de laatst ingekochte goederen. Bezwaren op het fifo-systeem zijn:  Bij stijgende prijzen is de brutowinst te hoog. De voorraadwaardering is onjuist; de waarde van de voorraad is gelijk aan die van een ‘oude’ partij.
M&O in Balans, 7e druk, havo H20, vwo H22

Lijn-staforganisatie

Een lijnorganisatie waaraan één of meer stafafdelingen zijn toegevoegd. De stafafdelingen hebben gespecialiseerde krachten. Anders omschreven wil een lijnorganisatie zeggen dat er hiërarchische lijnen van boven naar beneden lopen. De toevoeging ‘staf’ geeft aan dat de onderneming met adviseurs/adviesafdelingen werkt, die dus ‘buiten’ de lijn vallen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4/H31, vwo H5/H37

Lijnorganisatie

Een organisatie waarbij boven elke werknemer een manager staat en waarin de taken zijn opgedeeld in logische bij elkaar horende afdelingen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Limietorder

De belegger geeft een maximale koopprijs of een minimale verkoopprijs op voor aandelentransactie.
M&O in Balans, 7e druk, havo H14, vwo H16

Lineaire hypotheek

Een hypothecaire lening waarbij de aflossing jaarlijks gelijk blijft.
M&O in Balans, 7e druk, havo H12, vwo H14

Lint

Onder de titelbalk staat het lint. Het lint bevat verschillende tabbladen. Elk tabblad heeft betrekking op een aantal functies die logisch bij elkaar horen. Per tabblad zijn de functies ook weer logisch bij elkaar gegroepeerd.
M&O in Balans, 7e druk, havo H28, vwo H4

Liquidatiewaarde

Het bedrag dat de activa bij liquidatie opbrengen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H37, vwo H45

Liquide middelen

De middelen waarmee we kunnen betalen, zoals tegoeden bij de bank en het bedrag in kas. De liquide middelen zijn een onderdeel van de vlottende activa. Liquide middelen zijn dus betalingsmiddelen (en effecten die we snel en zonder koersverlies kunnen verkopen).
M&O in Balans, 7e druk, havo H3/H34, vwo H3/H42

Liquiditeit

De mate waarin de onderneming haar schulden op korte termijn (binnen een jaar) kan voldoen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H37, vwo H45

Liquiditeitsbegroting

Deze laat zien over hoeveel liquide middelen een onderneming kan beschikken in één of een aantal toekomstige perioden: een overzicht van de verwachte ontvangsten en de verwachte uit gaven over een bepaalde periode. In de  liquiditeitsbegroting  zetten we dus de verwachte ontvangsten tegenover de verwachte uitgaven over een bepaalde periode.
M&O in Balans, 7e druk, havo H26/H32, vwo H33/H38

Logistiek

De gehele route van oerproducent naar consument.
M&O in Balans, 7e druk, havo H17, vwo H18

Logistiek proces

Dit begint voor een onderneming bij de inkoop en duurt tot het moment dat de goederen bij de afnemer zijn afgeleverd.
M&O in Balans, 7e druk, havo H17, vwo H18

Lumpsumfinanciering

Financiering op basis van een aantal. Per eenheid wordt een bedrag beschikbaar gesteld.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: