Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
E-commerce

Handel via internet. De meest voorkomende zijn B2C: door ondernemingen aan consumenten, B2B: door ondernemingen aan ondernemingen en C2C: door consumenten aan consumenten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

E-mailmarketing

Het gebruiken van e-mail door een onderneming om haar producten of informatie in de belangstelling te brengen met e-mail.
De Telecommunicatiewet geeft regels waar ondernemingen zich aan moeten houden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

E-marketingbeleid

Alle activiteiten die de onderneming onderneemt om de behoeften van afnemers via internet te bevredigen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H19, vwo H21

Economische levensduur

De economische levensduur is de periode waarin het op economische gronden verstandig is het productiemiddel te gebruiken.
M&O in Balans, 7e druk, havo H21, vwo H23

Economische ontwikkelingen

Deze hebben invloed op de koersontwikkeling van aandelen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H14, vwo H16

Economische voorraad

De economische voorraad is de voorraad waarover de onderneming prijsrisico loopt.
M&O in Balans, 7e druk, havo H20, vwo H22

Eenheid van bevel

Iedereen heeft slechts één baas en het is dan ook duidelijk wie leiding geeft aan wie.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Eenheid van leiding

Iedere medewerker streeft hetzelfde doel na.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Eenmansbesluit

Besluit door één functionaris op grond van zijn bevoegdheden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Eenmanszaak

Een eenmanszaak heeft slechts één eigenaar die de leiding van het bedrijf heeft, het eigen vermogen heeft ingebracht en verantwoordelijk is voor de schulden van de eenmanszaak.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Eenzijdige communicatie

De zender brengt een boodschap over naar de ontvanger en de ontvanger geeft geen waarneembare feedback.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H8

Effecten

Waardepapieren die kunnen worden gekocht en verkocht. In de externe verslaggeving hebben we het over effecten als een onderneming aandelen en obligaties koopt om tijdelijk overtollige kasmiddelen te benutten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H14/H34, vwo H16/H42

Effectief leidinggeven

Zodanig leidinggeven dat het doel tegen zo laag mogelijke kosten, met optimaal gebruik van middelen, gerealiseerd wordt.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Effectief reclamemiddel

Een reclamemiddel dat aan het doel beantwoordt: met zo weinig mogelijk kosten in de gegeven situatie.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Effectieve interest

Het (hogere) gelijkwaardige interestpercentage als er sprake is van samengestelde interest.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H11

Efficiencyresultaat

Een resultaat omdat er meer of minder van een productiemiddel is verbruikt dan toegestaan.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H28

Eigen vermogen

Vermogen dat de eigenaar zelf in de onderneming inbrengt.
M&O in Balans, 7e druk, havo H3, vwo H3

Eigenwoningforfait

Een bedrag aan inkomsten dat je bij je belastbaar inkomen moet optellen als je hypotheekrente aftrekt.
M&O in Balans, 7e druk, havo H12, vwo H14

Eindwaarde rente

De waarde op een bepaald moment in de toekomst van een aantal bedragen die in de toekomst vervallen op basis van samengestelde interest.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H11

Eindwaarde van één bedrag

De formule om de eindwaarde van één bedrag te berekenen is:

En = K x(1 + i)n

Hierin is:

E = eindwaarde
K = (begin)kapitaal
i = interestperunage
n = aantal perioden

M&O in Balans, 7e druk, havo H9, vwo H10

Eisen doelstellingen

Doelstellingen moeten duidelijk, acceptabel, haalbaar en niet-strijdig zijn.
M&O in Balans, 7e druk, havo H1, vwo H1

Emissiehuis

Begeleider van een aandelenemissie en benadert institutionele beleggers om de emissie toe te lichten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H14, vwo H16

Emissiekoers

De door de onderneming vastgestelde prijs waartegen beleggers nieuwe aandelen kunnen kopen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Enkelvoudige interest

Bij enkelvoudige interest ontvang je alleen interest over het beginkapitaal.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H10

Ententestructuur

De ententestructuur is een horizontale structuur, gebaseerd op nevenschikking in plaats van onderschikking. Binnen het individuele gebied neemt de betreffende functionaris de besluiten. In het collectieve gebied gezamenlijk.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

ERG-theorie

Volgens deze theorie is er geen rangorde van menselijke behoeften. Deze zijn er in drie soorten: bestaansmogelijkheden, sociale behoeften en zelfrealisatie.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

ERP-systemen

Enterprise Resource Planning-systemen (ERP-systemen) zijn computerprogramma’s waarmee we de resources (bronnen; zoals geld, voorraden, mensen en machines) in een onderneming kunnen plannen en beheren. In ERP-systemen leggen we de financiële administratie, de voorraadadministratie, de inkoop- en verkoopadministratie, de personeelsadministratie en de technische gegevens vast.
M&O in Balans, 7e druk, havo H31, vwo H37

Ervaringsmethode

Besluit op basis van ervaringen in soortgelijke situaties.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H5

Evaluatie

Het achteraf analyseren hoe het eerdere besluit is uitgevallen.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H5

Evaluatieve vergadering

Het doel is een mening op tafel te krijgen.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H8

Exploitatiebegroting

Hierin staan de geschatte kosten van een bepaalde periode tegenover de geschatte opbrengsten van dezelfde periode.
M&O in Balans, 7e druk, havo H32, vwo H38

Expressieve functie

Het deel van de boodschap dat een beeld van de zender geeft.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H7

Externe balans en winst-en-verliesrekening

De balans en winst-en-verliesrekening die ondernemingen met bepaalde rechtsvormen moeten publiceren of openbaarmaken.
M&O in Balans, 7e druk, havo H33, vwo H41

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: