Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
B-merk

Wat minder bekend, goedkoper en op wat minder plaatsen te koop.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Balans

Een balans geeft een overzicht van de bezittingen (kapitaalgoederen), het vreemd vermogen (schulden) en het eigen vermogen van een onderneming op een bepaald moment.
M&O in Balans, 7e druk, havo H3/H26, vwo H3/H33

Bedrijfskolom

De keten van ondernemingen die de oerproducent verbindt met de consument. De consument maakt geen deel uit van de bedrijfskolom.
M&O in Balans, 7e druk, havo H17, vwo H18

Bedrijfskosten

De overige kosten van een handelsonderneming noemen we ook wel bedrijfskosten. De bedrijfskosten verdelen we in inkoopkosten en overheadkosten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H22, vwo H24

Bedrijfstak

Een bedrijfstak bestaat uit de bedrijven op dezelfde hoogte in de bedrijfskolom binnen een bepaalde branche.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

Bedrijfsverzekeringen

De verzekeringen waarmee een ondernemer te maken kan krijgen zoals bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. Voor juridische geschillen waaronder niet-betalende debiteuren, voor brand en diefstal.
M&O in Balans, 7e druk, havo H32, vwo H38

Bekwaamheid en motivatie

Niet iedere werknemer wil of kan een bepaalde opdracht uitvoeren. Afhankelijk van de combinatie kies je voor delegeren,  leiden, steunen en begeleiden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Belangen waarborgen

Dit gebeurt door een onderzoek door een accountant; het doel is de belangen van alle betrokkenen veilig te stellen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H33, vwo H41

Belastingvoorziening

Voorziening bij een verschil tussen de regels volgens de externe verslaggeving en fiscale regels.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H43

Beleggen

Het gebruiken van geld om bijvoorbeeld aandelen of obligaties te kopen met de verwachting dat de belegging iets opbrengt.
M&O in Balans, 7e druk, havo H14, vwo H16

Belegger

Iemand die effecten koopt in de verwachting eraan te verdienen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Beleidsbeslissingen

In dit hoofdstuk zijn de beslissingen vooral gebaseerd op de verschillenanalyse. De verschillenanalyse richt zich zowel op het al dan niet behalen van de omzet als op de kostenanalyse. Bij stukproductie is het probleem dat het nacalculatorische bedrijfsresultaat is samengesteld uit veel orders zodat uitspraken op grond van de nacalculatorische resultatenopstelling minder ‘hard’ zijn.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H30/H31

Beneden pari

Als een nv aandelen plaatst beneden pari, is de emissiekoers lager dan de nominale waarde.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Beoordeling kengetallen

We letten niet zozeer op de absolute waarde van het kengetal maar vooral op de vergelijking met andere perioden van dezelfde onderneming en met andere soortgelijke bedrijven.
M&O in Balans, 7e druk, havo H37, vwo H45

Beoordelingsgesprek

Het doel daarvan is een juiste beslissing te nemen over promotie, salarisverhoging of ontslag. Het gesprek heeft betrekking op het verleden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Beperkt probleemoplossend aankoopgedrag (BPO)

Hierbij doet de consument beperkt moeite om informatie te zoeken en op andere manieren tijd aan de besteden. De producten zijn voor hem niet nieuw maar de aankoop komt niet wekelijks voor. De producten zijn wat duurder. Dit zien we bij shopping goods.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Bereik

Een selectie van meer cellen. We geven een bereik weer door eerst een haakje openen, dan nemen we de celcoördinaten van de eerste cel, vervolgens een : en tot slot de celcoördinaten van de laatste cel en het haakje sluiten. Bij het bepalen van eerste en laatste beginnen we altijd linksboven en eindigen rechtsonder.
M&O in Balans, 7e druk, havo H28, vwo H4

Berekening cashflow

De cashflow berekenen we als het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening – de vennootschapsbelasting + de afschrijvingen van dat jaar = de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening + de afschrijvingen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H37, vwo H45

Berekening gerealiseerde nettowinst

De gerealiseerde brutowinst, verminderd met de werkelijke bedrijfskosten en vermeerderd met de werkelijke (interest)opbrengsten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H22, vwo H24

Berekening verwachte nettowinst

De verwachte brutowinst, verminderd met de begrote bedrijfskosten en vermeerderd met de begrote (interest)opbrengsten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H22, vwo H24

Beschikkende functies

Bevoegdheid om te beschikken (beslissen) over zaken waardoor de samenstelling van de bezittingen en/of schulden van d  onderneming verandert.
M&O in Balans, 7e druk, havo H31, vwo H37

Beslissingsinformatie

Informatie die we gebruiken om beslissingen te nemen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H1, vwo H1

Besluitvormende vergadering

Kiezen uit twee of meer mogelijke oplossingen voor een probleem.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H8

Besluitvorming

Het proces waarbij we een keuze maken uit alternatieven.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Besluitvormingsproces

De fasen waarin we tot een besluit komen: onderwerp vaststellen, alternatieven verzamelen, gevolgen per alternatief vaststellen en een keuze maken.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Bestemming nacalculatorische winst

Na winstbelasting is deze bestemd voor de eigenaren van de onderneming als vergoeding voor hun werkzaamheden, dekking van het risico dat ze hun vermogen verspelen en vergoeding voor het beschikbaar stellen van het vermogen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H23, vwo H25

Bestemmingsplan

Hierin staat wat er met een bepaald stuk grond in een gemeente mag worden gedaan.
M&O in Balans, 7e druk, havo H32, vwo H38

Bestuur

Het bestuur houdt zich bezig met het realiseren van de doelstellingen en vertegenwoordigt naar buiten toe de stichting.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Betrouwbaar oordeel

De jaarrekening moet zo worden opgesteld dat een betrouwbaar oordeel over het vermogen en het resultaat mogelijk is.
M&O in Balans, 7e druk, havo H33, vwo H41

Beursgang

Een onderneming gaat naar de effectenbeurs om een groter eigen vermogen te verkrijgen en om een groter publiek te bereiken.
M&O in Balans, 7e druk, havo H14, vwo H16

Bevelsbevoegdheid

Lijnfunctionarissen mogen opdrachten geven, staffunctionarissen meestal niet.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Bewarende functies

Verantwoordelijkheid voor het aanwezig zijn van bepaalde bezittingen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H31, vwo H37

Bezettingsresultaat

Het bezettingsresultaat geeft aan in welke mate de constante kosten worden gedekt (terugverdiend).
M&O in Balans, 7e druk, vwo H28

Bijscholing

Iemand blijft hetzelfde werk doen, maar met nieuwe (verbeterde) technieken.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Boekwaarde

De boekwaarde is de waarde waarvoor een duurzaam productiemiddel op de balans staat: de aanschafprijs verminderd met het bedrag dat tot dan toe is afgeschreven.
M&O in Balans, 7e druk, havo H21, vwo H23

Boodschap

De feitelijke inhoud van de communicatie; de inhoud is voor de ontvanger te registreren, te horen of te zien.
M&O in Balans, 7e druk, havo H6, vwo H7

Boven pari

Als een nv aandelen plaatst boven pari, is de emissiekoers hoger dan de nominale waarde.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Brainstorm

Het doel is zoveel mogelijk ideeën te verzamelen.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H8

Break-evenafzet

De afzet waarbij een onderneming noch winst noch verlies heeft. Dan zijn de totale opbrengsten gelijk aan de totale kosten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H24, vwo H26

Break-evenomzet

Break-evenomzet = break-evenafzet x verkoopprijs
M&O in Balans, 7e druk, havo H24, vwo H26

Bruto-omzetresultaat

Het verschil tussen de omzet en de inkoopwaarde van de omzet (inclusief inkoopkosten).
M&O in Balans, 7e druk, havo H20, vwo H22

Bruto-overzicht

In een bruto-overzicht staan alle ontvangsten en uitgaven afzonderlijk.
M&O in Balans, 7e druk, havo H27, vwo H34

Brutodividend

Het bedrag vóór aftrek van dividendbelasting.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Brutoloon

Het afgesproken bedrag met de werknemer. Het nettoloon is het bedrag dat een werkgever aan de werknemer betaalt.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Brutowinst

De brutowinst is het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs.
M&O in Balans, 7e druk, havo H2, vwo H2

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: