Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
Fabricagekostprijs

De toegestane fabricagekosten van één product.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H29

Faillissement

Een rechtbank spreekt een faillissement uit als de ondernemer of natuurlijk persoon niet meer in staat is de schulden te betalen. Een curator handelt het af.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Feedback

De reactie van de ontvanger op de boodschap van de zender. Feedback is de informatie die de zender krijgt over het resultaat van zijn communicatie.
M&O in Balans, 7e druk, havo H6, vwo H7

Feedbackinformatie

Informatie waarbij we de werkelijkheid vergelijken met de norm.
M&O in Balans, 7e druk, havo H1, vwo H1

Fieldresearch

De onderzoeker gaat op zoek naar informatie die nog niet in de onderneming (of op internet) aanwezig is.
M&O in Balans, 7e druk, havo H15, vwo H17

Fifo-systeem

Bij het fifo-systeem (first in, first out) boeken we de goederen bij verkoop af tegen de prijs van de langst aanwezige partij. Bezwaren op het fifo-systeem zijn: de fifo-methode leidt bij stijgende prijzen tot een te gunstige berekening van de brutowinst, en omgekeerd. De voorraad wordt niet gewaardeerd tegen actuele prijzen, maar tegen historische prijzen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H20, vwo H22

Financial leasing

Een leaseovereenkomst die niet tussentijds opzegbaar is op lange termijn. De huurder is verantwoordelijk voor het economisch risico, het onderhoud en de verzekering van het goed.
M&O in Balans, 7e druk, havo H13, vwo H15

Financieel plan

Een onderdeel van het ondernemingsplan met de investeringsbegroting, het financieringsplan, de openingsbalans, de liquiditeitsbegroting, de resultatenbegroting en de geprojecteerde eindbalans.

Voor startende ondernemingen gebruiken we vaak de volgende definitie: Een onderzoek of de plannen om een onderneming te beginnen haalbaar zijn. Het bestaat uit vijf begrotingen: investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting en privébegroting.

 

M&O in Balans, 7e druk, havo H26/H32, vwo H33/H38

Financiële vaste activa

Deelnemingen. Wanneer een bv/nv kapitaal verschaft aan een andere bv’s/nv’s, met het doel een duurzame band aan te gaan; en deze kapitaalverschaffing en duurzame band zijn gericht op de eigen werkzaamheden. Naast deelnemingen bestaan de financiele vaste activa ook uit vorderingen op groepsmaatschappijen en effecten als belegging langer dan een jaar.
M&O in Balans, 7e druk, havo H34, vwo H42

Financiering van niet-commerciële organisaties

Leningen, legaten, contributies en giften zijn mogelijkheden van financiering van niet-commerciële organisaties.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H12

 

Financieringsbegroting

In een financieringsplan werken we uit hoe we de investeringen van de investeringsbegroting willen financieren. De financieringsbegroting  laat zien hoe je aan het benodigde vermogen komt.
M&O in Balans, 7e druk, havo H26/H32, vwo H33/H38

Financieringskosten

Alle kosten van de persoonlijke lening (vaak afsluitprovisie en interest).
M&O in Balans, 7e druk, havo H13, vwo H15

Financieringskosten

Alle kosten die verbonden zijn aan het lenen van geld.
M&O in Balans, 7e druk, havo H14, vwo H16

Financieringsresultaat

Het verschil tussen de interestkosten/interestlasten en de interestopbrengsten/interestbaten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H26/H36, vwo H33/H44

Fiscale balans en winst-en-verliesrekening

Overzichten voor de fiscus op basis van de fiscale regels die vaak afwijken van de bedrijfseconomische regels.
M&O in Balans, 7e druk, havo H33, vwo H41

Flexbanen

Banen waarvan de onderneming gebruik maakt op momenten dat zij extra personeelsleden nodig heeft.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Flexibel leiderschap

De beste manier van handelen is afhankelijk van de situatie.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H6

Follow-up

Als uit de gegeven feedback blijkt dat de ontvanger de boodschap duidelijk heeft begrepen, kan de zender verder gaan met zijn boodschap. Of het vervolgen op een later tijdstip.
M&O in Balans, 7e druk, havo H6, vwo H7

Formeel tweegesprek

Gesprek volgens de formele communicatie. De voorwaarden zijn: het doel is van tevoren vastgesteld; er is een gespreksleider die bepaalt wat er wordt besproken en op welke manier en het gespreksonderwerp is bij beide gesprekspartners bekend.
M&O in Balans, 7e druk, havo H7, vwo H8

Formele communicatie

Alle communicatie binnen een organisatie die ‘officieel’ is vastgelegd en volgens vaste lijnen en structuren verloopt.
M&O in Balans, 7e druk, havo H7, vwo H8

Formele reserves

Reserves die credit op de balans staan.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Formele vereniging

Bij oprichting via een notariële akte met de statuten en inschrijving in het Handelsregister. Andere naam is verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid. Dan is de vereniging een rechtspersoon.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H12

Formule bezettingsresultaat nacalculatie

De formule voor het bezettingsresultaat van de nacalculatie is (W – N p ) x Cs/NP   of (W – N u x C s /N u.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H28

Formule bezettingsresultaat voorcalculatie

De formule voor het bezettingsresultaat van de voorcalculatie is (B p – N p ) x Cs/NP   of (B u – N u x C s /N u.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H28

Formule dekkingsbijdrage

Totale dekkingsbijdrage = afzet (verkoopprijsvariabele kosten per product)
M&O in Balans, 7e druk, havo H24, vwo H26

Formule efficiencyresultaat

De formule voor het efficiencyresultaat is (sh – wh) x sp.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H28

Formule prijsresultaat

De formule voor het prijsresultaat is (sp – wp) x wh.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H28

Formule verwacht verkoopresultaat

De formule om het verwacht verkoopresultaat te berekenen is: Verwachte afzet x [verkoopprijs exclusief omzetbelasting – (commerciële) kostprijs]
M&O in Balans, 7e druk, vwo H29

 

Formulebalk

Dat is de balk juist boven de kolomletters waarin je kunt zien wat de inhoud van een cel is.
M&O in Balans, 7e druk, havo H28, vwo H4

Franchising

Een vergaande samenwerkingsvorm tussen een franchisegever (de ‘bedenker’ van de formule) en een franchisenemer (de gebruiker van de formule).
M&O in Balans, 7e druk, havo H32, vwo H38

Fraude

Een medewerker die meer dan één soort functie binnen de controletechnische functiescheiding heeft, kan eenvoudiger frauderen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H31, vwo H37

Free-publicity

Gratis publiciteit als bijvoorbeeld journalisten een (gunstig) stukje in hun krant schrijven.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Functievermenging

Als een medewerker diverse soorten functies heeft.
M&O in Balans, 7e druk, havo H31, vwo H37

Functionele bevoegdheid

Een staffunctionaris kan opdrachten op zijn vakgebied verstrekken aan een lijnfunctionaris.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Functionele relatie

Als iemand in een staffunctie (buiten de hiërarchische lijn) toch opdrachten mag geven aan de ondergeschikten van andere afdelingen mits die liggen op zijn specifieke vakgebied.
M&O in Balans, 7e druk, havo H31, vwo H37

Functioneringsgesprek

Het doel is de medewerker te helpen zijn functie beter uit te oefenen, maar ook verbetering (zo mogelijk) van de werkomstandigheden, het gesprek is gericht op de toekomst.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: