Begrippenlijst

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3 4
Term Definitie
(Standaard)kostprijs

De (standaard)kostprijs is de som van de toegestane of standaardkosten per product.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27

Sale-and-lease back

Het verkopen van een vast actief, bijvoorbeeld een gebouw, en het direct terugleasen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H13, vwo H15

Samengestelde interest

Bij samengestelde interest’ krijg je niet alleen rente over het beginkapitaal maar ook over de eerder bijgeschreven rente.
M&O in Balans, 7e druk, havo H9, vwo H10

Samenvaljaarrekening

Als de externe en de fiscale jaarrekening gelijk aan elkaar zijn. Dit mag voor kleine en niet-actieve bv’s en nv’s.
M&O in Balans, 7e druk, havo H33, vwo H41

Sampling

Het verspreiden van monsters (huis aan huis, op straat of beurzen) die soms worden gevolgd door een geld-terugactie.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Schaalvoordelen

Kostenverlaging vanwege de productie van grote aantallen.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27

Schijnbehoeften

Consumenten worden door reclame “verleid” tot de aanschaf van producten waaraan ze in feite geen behoefte hebben.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Schuldrest

De schuldrest is het bedrag dat we op een bepaald moment nog verschuldigd zijn. De schuldrest berekenen we door het oorspronkelijk geleende bedrag te verminderen met de al gedane aflossingen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H9, vwo H10

Scientific management

Managementtechniek die gericht is op de meest efficiënte manier om te produceren.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Scontrovorm

De opstelling van de winst-en-verliesrekening (en andere overzichten) met een debetkant en een creditkant.
M&O in Balans, 7e druk, havo H3, vwo H3

Selectiemogelijkheden personeel

Selectie kan op basis van gegevens uit het verleden, psychotechnische onderzoek, vaardigheidsproeven en een sollicitatiegesprek.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Situatiegericht leidinggeven

Iedere medewerker en omgeving is anders en vereist dus een andere stijl van leidinggeven. De twee invloedsfactoren: de medewerker en de omstandigheden. De stijl van leidinggeven moet (tijdelijk) veranderd worden om een probleem op te lossen in bepaalde omstandigheden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

 

Sociaal beleid

Het geheel van maatregelen dat nodig is om mens en arbeid zodanig op elkaar af te stemmen dat de doelen van de organisatie én die van de medewerker gerealiseerd kunnen worden.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Sociaal plan

De uitwerking van het sociaal beleid in een plan. Dat plan bestaat weer uit deelplannen zoals het personeelsplan, het loopbaanplan, het opleidingsplan en het promotieplan.
M&O in Balans, 7e druk, havo H8, vwo H9

Sociale marketing

Marketing gericht op het welzijn (welbevinden) van de consument waarbij organisaties streven om het ontevreden en onveilige gevoel bij de consument te verminderen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Sociale verzekeringen

Op grond van het stelsel van sociale verzekeringen worden uitkeringen gedaan bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, enz. De premies verdelen we in de premies volksverzekeringen (AOW, ANW, AWBZ) en werknemersverzekeringen (WIA, WW, ZW).
M&O in Balans, 7e druk, havo H9, vwo H10

Solvabiliteit

Solvabiliteit is de mate waarin een onderneming in staat is haar schulden op korte en op lange termijn te voldoen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H37, vwo H45

Solvabiliteitseis

Deze geeft aan welk deel van het totale vermogen maximaal mag bestaan uit vreemd vermogen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H37, vwo H45

Solvabiliteitspercentages

We gebruiken twee formules voor het solvabiliteitspercentage:

Somformule meetkundige rij

De eindwaarde van een rente berekenen we met de formule En = a x (rn - 1)/(r-1) waarbij a = eerste term van de meetkundige rij, r = de reden (1 + i) en n = aantal termijnen. De contante waarde van een rente met een formule berekenen we met de formule Cn a x (rn - 1)/(r-1) waarbij a = eerste term van de meetkundige rij, r = de reden (1 + i)–1 en n = aantal termijnen.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H11

Soorten vertegenwoordigers

De vertegenwoordiger van industriële producten, de chauffeurverkoper, de branchevertegenwoordiger, de demonstrateur en de acquisiteur.
M&O in Balans, 7e druk, havo H18, vwo H19

Spaarhypotheek

Een hypothecaire lening waarbij je tijdens de looptijd niet aflost. In plaats daarvan betaal je elk jaar (of elke maand) een spaarpremie. Hiermee vindt aflossing ineens aan het einde van de looptijd plaats.
M&O in Balans, 7e druk, havo H12, vwo H14

Spanwijdte

Spanwijdte is het aantal ondergeschikten aan wie feitelijk leiding wordt gegeven.
M&O in Balans, 7e druk, havo H5, vwo H6

Spreekschema

De kernwoorden van een toespraak.
M&O in Balans, 7e druk, havo H7, vwo H8

Staat van baten en lasten

Een overzicht van de opbrengsten en kosten van een niet-commerciële organisatie. Om van de ontvangsten- en uitgavenstaat te komen tot een staat van baten en lasten, corrigeren we de ontvangsten- en uitgavenstaat met behulp van de transitorische posten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H27, vwo H34

Staat van meer en minder

Een overzicht van de verschillen tussen de begrote staat van baten en lasten en de werkelijke staat van baten en lasten. Er is sprake van ‘meer’ als de werkelijke baten/lasten groter zijn dan de begrote baten/lasten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H27, vwo H34

Standaardkosten

De standaardkosten zijn de kosten die de onderneming noodzakelijkerwijs moet maken als de productie onder normale omstandigheden plaatsvindt.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27

Standaardkostprijs

De standaardkostprijs is de kostprijs van een product die volgens bepaalde standaarden (normen) is samengesteld.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H22

Standaardprogramma’s ICT

Tekstverwerkingssoftware, spreadsheets, programma’s voor dbases, internetbrowsers, elektronische agenda’s, games, mediaspelers, planningprogramma’s, presentatieprogramma’s enzovoort.
M&O in Balans, 7e druk, havo H31, vwo H37

Stars

Stars zijn producten met een hoog marktaandeel in een snel groeiende markt.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

Statusbalk

Helemaal onder aan je scherm vind je de statusbalk. In deze balk kun je bijvoorbeeld aanwijzingen zien voor acties die je onderneemt.
M&O in Balans, 7e druk, havo H28, vwo H4

Statutaire reserve

Een reserve die voortvloeit uit de statuten.
M&O in Balans, 7e druk, havo H35, vwo H43

Stichting

Een rechtspersoon zonder leden die met behulp van een vermogen een bepaald doel wilt bereiken, een liefdadigheidsdoel of een bepaald ideaal.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Stockdividend

Een dividenduitkering in aandelen.
M&O in Balans, 7e druk, havo H11, vwo H13

Stroomgrootheden

Grootheden die betrekking hebben op een bepaalde periode.
M&O in Balans, 7e druk, havo H26, vwo H33

Structurele delegatie

Structurele delegatie is een permanente vorm van delegeren. Er is dan sprake van functievorming of -verandering.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H6

Stukproductie

Bij stukproductie (heterogene productie) houdt de producent rekening met de individuele wensen van de consument/opdrachtgever.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H27/H31

Subsidies

Financiële tegemoetkomingen op basis van wettelijke regels.
M&O in Balans, 7e druk, havo H10, vwo H12

Substituten

Een alternatief product dat het originele product kan vervangen.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

Surseance van betaling

Bij surseance krijgt de ondernemer een bepaalde periode uitstel van betaling. Er wordt een bewindvoerder benoemd.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H12

SWOT-analyse

De S staat voor strength (sterkte), de W voor weakness (zwakte), de O voor opportunities (kansen) en de T voor threats (bedreigingen). Met deze analyse kijken we hoe de onderneming ervoor staat door onderzoek te doen naar de kansen in de omgeving, de bedreigingen in de omgeving, de sterke kanten van de eigen organisatie en de zwakke kanten van de eigen organisatie.
M&O in Balans, 7e druk, vwo H20

Systeemtheorie

Bij de systeemtheorie beschouwen we organisaties als open systemen die een wisselwerking met de omgeving hebben.
M&O in Balans, 7e druk, havo H4, vwo H5

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439
 

Met de M&O in Balans, 7e editie, nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen binnen het vak management en organisatie.

Naam:
E-mailadres: