M&O in Balans, 7e druk, vwo. Hoofdstuk 41 Inleiding externe verslaggeving, samenvatting d.d. 18-2-2014.

De externe verslaggeving is de verslaggeving naar instanties en personen buiten de onderneming.

We kunnen onderscheid maken tussen de:

  • interne balans en winst-en-verliesrekening: voor intern gebruik met name als stuurinformatie voor de managers;
  • fiscale balans en winst-en-verliesrekening: voor de belastingdienst volgens speciale regels;
  • externe balans en winst-en-verliesrekening, verplicht voor bv/nv doordat de leiding en eigendom in dat soort ondernemingen gescheiden zijn.

De openbaarmaking van de externe balans en winst-en-verliesrekening vindt plaats via de Kamer van Koophandel om informatie te verschaffen en verantwoording af te leggen aan onder meer aandeelhouders. We spreken van een samenvaljaarrekening als de externe jaarrekening wordt opgesteld volgens fiscale waarderingsgrondslagen. Dit mag worden gedaan door kleine en niet-actieve bv’s en nv’s.

Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 9 geeft drie soorten wettelijke regels voor de externe verslaggeving:

  • inrichtingseisen;
  • publicatie-eisen;
  • controle-eisen.

Naast het Burgerlijk Wetboek hebben we ook de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en voor sommige ondernemingen IFRS.

De jaarrekening bestaat uit de balans en winst-en-verliesrekening en de toelichting op beide. De jaarrekening moet zodanig worden opgesteld dat deze een goed oordeel over het vermogen en het resultaat geeft.

Het jaarverslag geeft een beeld van de toestand van de onderneming op de balansdatum en van de gang van zaken in het boekjaar, belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum en een toekomstparagraaf.

In de Overige gegevens staan zaken als de controleverklaring van de accountant, een statutaire regeling voor de winstverdeling en de gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen.

De jaarstukken van een nv en grote bv moet voorzien zijn van een controleverklaring. De accountant controleert de jaarstukken en beoordeelt of de jaarstukken een betrouwbare weergave van de situatie van de onderneming laat zien. Het doel is onder meer om de belangen van alle betrokkenen veilig te stellen.

Een niet-commerciële organisatie kan ervoor haar administratie te doen als ondernemingen, maar ze kan ook kiezen voor een registratie volgens de specifieke richtlijnen die een niet-commerciële organisatie mag gebruiken. Volgens die specifieke richtlijnen stellen ze een ontvangsten- en uitgavenstaat (jaarrekening), een staat van baten en lasten, mogelijk een staat van meer en minder en een balans op. Dit gaat volgens dezelfde methode als bij de interne verslaggeving.

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439