M&O in Balans, 7e druk, havo. Hoofdstuk 37 Liquiditeitskengetallen, cashflow en solvabiliteitskengetallen, samenvatting d.d. 18-2-2014.

Kengetallen zijn verhoudingscijfers tussen belangrijke grootheden in de onderneming/organisatie, waardoor heel snel informatie beschikbaar komt en vergelijking mogelijk wordt gemaakt.

Kengetallen worden gebruikt om vergelijking mogelijk te maken tussen verschillende perioden in de onderneming of een vergelijking met cijfers van andere (soortgelijke) ondernemingen. Op grond van deze informatie kan het management beslissingen nemen.

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming de schulden die ze op korte termijn heeft, op tijd kan voldoen.

Current ratio =  (vlottende activa + liquide middelen)/schulden op korte termijn

Quick ratio = (vlottende activa – voorraden + liquide middelen)/schulden op korte termijn

De debiteurenkern en de ijzeren voorraad goederen worden voor de berekening van de liquiditeitskengetallen gerekend tot de vaste activa.

Cashflow = resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening – de vennootschapsbelasting + afschrijvingen van dat jaar = de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening + de afschrijvingen.

Solvabiliteit is de mate waarin een onderneming in staat is de schulden op korte en op lange termijn te voldoen. Going concern is het uitgangspunt dat de onderneming ook in de toekomst blijft bestaan.

Solvabiliteitspercentage = totaal vermogen/vreemd vermogen  × 100%

Ook: eigen vermogen/vreemd vermogen  × 100%

De liquidatiewaarde is het bedrag dat de activa bij liquidatie opbrengen. De solvabiliteitseis geeft aan welk deel van het totale vermogen mag bestaan uit vreemd vermogen.

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439