M&O in Balans, 7e druk, havo. Hoofdstuk 35 Regels voor de passiva, samenvatting d.d. 18-2-2014.

Met betrekking tot het eigen vermogen van een nv of bv zijn te onderscheiden: geplaatst aandelenkapitaal, agioreserve, herwaarderingsreserve, wettelijke en statutaire reserves, overige reserves en nettowinst (onverdeelde winst).

De waardestijging van vaste activa wordt op de balans verwerkt op de rekening. Herwaarderingsreserve. Aan de herwaarderingsreserve wordt toegevoegd het verschil in boekwaarde volgens de actuele waarde en de boekwaarde op basis van de aanschafprijs De waardestijging is een wettelijke reserve en mag nooit aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Wanneer een onderneming ernaar streeft een gelijkmatig dividendpercentage uit te keren, volgt zij een politiek van dividendstabilisatie.

De nettowinst of onverdeelde winst is het bedrag van de winst van de afgelopen periode, na aftrek van de vennootschapsbelasting, maar voordat de winstverdeling heeft plaatsgevonden.

De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen waarvan de omvang redelijk te schatten is maar het betalingsmoment nog niet bekend is. Ook bestaan voorzieningen om de kosten te spreiden. We onderscheiden: de voorziening groot onderhoud en de pensioenvoorziening.

Aan de pensioenvoorziening worden bedragen toegevoegd door werknemers en door de onderneming. Het merendeel van de ondernemingen heeft de pensioenvoorziening ondergebracht bij een afzonderlijke levensverzekeringsmaatschappij/pensioenfonds.

Het vreemd vermogen van een onderneming bestaat uit:

  • schulden op lange termijn: obligatielening, hypothecaire lening en onderhandse lening;
  • schulden op korte termijn: crediteuren, banken.

Tot de langlopende schulden rekenen we: obligatieleningen, hypothecaire leningen o/g en onderhandse leningen.

Tot de kortlopende schulden rekenen we: verplichtingen van langlopende schulden die het komende jaar vervallen, crediteuren, nog te betalen bedragen, vooruitontvangen bedragen, schulden wegens belastingen en sociale premies en schulden aan kredietinstellingen in rekening-courant.

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439