M&O in Balans, 7e druk, havo. Hoofdstuk 27 Niet-commerciële organisaties, samenvatting d.d. 17-2-2014.

Het kassaldo is het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven van een vereniging of stichting. Door het kassaldo over een bepaalde periode toe te voegen aan of in mindering te brengen op de liquide middelen aan het begin van een periode, vind je het saldo liquide middelen aan het einde van een periode.

In een vereniging of stichting kunnen de ontvangsten worden vastgelegd op een ontvangstenstaat en de uitgaven op een uitgavenstaat. In een bruto-overzicht staan alle ontvangsten en uitgaven afzonderlijk. Een netto-overzicht is een samenvatting van het bruto-overzicht. Voor iedere soort ontvangt of uitgave is het totaalbedrag over een periode vermeld.

Op de jaarrekening worden de ontvangsten en de uitgaven in scontrovorm genoteerd (dus met een debet- en creditkant) en wordt het saldo (een tekort of overschot) bepaald.

Om de staat van baten en lasten samen te stellen, wordt rekening gehouden met transitorische posten. Uit een staat van baten en lasten blijkt of een vereniging of stichting het jaar met een voordelig saldo (winst) of nadelig saldo (verlies) heeft afgesloten. Bij een winst is er sprake van een vermogenstoename (het eigen vermogen neemt toe).

Om te zien in hoeverre het bestuur binnen de begroting is gebleven, wordt een staat van meer en minder samengesteld. Op deze staat geeft de penningmeester een toelichting op de posten waarvan de werkelijke uitkomst nogal afwijkt van de begrote cijfers. Aan de hand van de afwijkingen tussen de werkelijke en begrote bedragen op de staat van meer en minder is snel zichtbaar welke beleidsbeslissingen het bestuur kan nemen.

Ook in verenigingen en stichtingen wordt een balans samengesteld. Het saldo liquide middelen vind je door het saldo van de vorige balans te vermeerderen met het saldo van de jaarrekening. Het eigen vermogen wordt gevonden door het eigen vermogen van de vorige balans te vermeerderen (of te verminderen) met het saldo van de staat van baten en lasten.

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439