M&O in Balans, 7e druk, havo. Hoofdstuk 25 Accrual-accounting en matchingprincipe, samenvatting d.d. 17-2-2014.

We spreken van permanentie als een onderneming niet één keer per jaar maar een aantal keren per jaar een balans en winst-en-verliesrekening opstelt. Het doel van de permanentie is een juiste toerekening van zowel de kosten als de opbrengsten aan de verschillende perioden.

Transitorische posten zijn posten waarbij de periode waarin betaald (ontvangen) wordt, afwijkt van de perioden waarop de kosten (opbrengsten) betrekking hebben. We gebruiken ze om een tijdsverschil te overbruggen.

Op de balans komen transitorische posten onder de volgende namen voor:

  Balans  
Vooruitbetaalde      …    Vooruitontvangen  …
Nog te ontvangen  …      Nog te betalen      …

De transitorische posten vallen uiteen in uitstelposten en anticipatieposten.

Bij uitstelposten worden de kosten (opbrengsten) vooruitbetaald (vooruitontvangen).

Bij anticipatieposten worden de kosten (opbrengsten) achteraf betaald (ontvangen).

Vooruitbetaalde bedragen is een uitstelpost aan de debetkant van de balans omdat er sprake is van een ‘soort’ vordering.

Nog te betalen bedragen is een anticipatiepost aan de creditkant van de balans omdat er sprake is van een schuld.

Vooruitontvangen bedragen is een uitstelpost aan de creditkant van de balans omdat er sprake is van een ‘soort’ schuld.

Nog te ontvangen bedragen is een anticipatiepost aan de debetkant van de balans omdat er sprake is van een ‘soort’ vordering op de andere partij die nog moet betalen.

Accrual-accounting wil zeggen dat we de gevolgen van transacties (financiële feiten) verwerken in het boekjaar waarin zij zich voordoen en niet wanneer de daarmee samenhangende uitgaven worden gedaan of de liquide middelen worden ontvangen. Toepassen van de permanentie is een hulpmiddel om daaraan te voldoen.

Bij toepassing van het matchingbeginsel  verwerken we de kosten in de winst-en-verliesrekening op basis van een direct verband tussen deze kosten en de daarmee samenhangende opbrengst.

We kunnen de volgende varianten tegenkomen: ontvangsten die geen opbrengsten zijn, opbrengsten die ook ontvangsten zijn, opbrengsten die geen ontvangsten zijn, kosten die ook uitgaven zijn, kosten die geen uitgaven zijn en uitgaven die geen kosten zijn.

 

Klik hier om deze samenvatting te downloaden

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439